Ambiantal experiences and experiments

Presentation Programme

Session 1 / Wednesday 21st 2016 / Amphitheatre / 12:00-14:00

Chairs: Magali Paris & Laurent Lescop

12:00 Υβριδικές και μεταβαλλόμενες ατμόσφαιρες στους τόπους του τοκετού
Μυρτώ Χρονάκη
12:20 Enfant, espace public et ambiances. Observations au sein des espaces de jeu
Ines Amamou
12:40 The Sonic Ambiance as a Transforms Operator of our Cities and our Architecture. The case of autistic children and elderly
Faten Hussein, Sana Layeb, Raja Ghozi, Meriem Jaidane
13:00 Mobilité urbaine des personnes malvoyantes. Un autre challenge pour une ville durable et équitable
Oualid Benkorichi, Noureddine Zemmouri
13:20
Exchanges
14:00
End of Session

Session 2 / Wednesday 21st 2016 / Amphitheatre / 17:15-19:00

Chairs: Claude Demers & Grégoire Chelkoff

17:15 Movement as the Basic Atmospheric Dimension of Cruising on the High Seas
Anton Escher, Marie Karner, Christina Kerz, Helena Rapp, Elisabeth Sommerlad
17:35 Du paysage aux ambiances successives . La contribution de la Mouvance de la Villette au devenir de l’ambiance, des ambiances demain
Rosa De Marco
17:55 The ambiance of the body
Imme Bode
18:15 Des ambiances produites in situ aux traces restituées : éléments d’analyse de cartographies d’ambiances en mouvement
Sandrine Depeau, Benoit Feildel
18:35
Exchanges
19:00
End of Session

Session 3 / Thursday 22nd 2016 / Amphitheatre / 10:30-12:15

Chairs: Suzel Balez & Theo Marchal

10:30 De Capaci à Gabadgi, phénomènes d’ambiance et métissage culturel
Toumadher Ammar
10:50 Resonance as an Urban Artistic Research Method
Ricardo Atienza, Monica Sand
11:10 Des bulles atmosphériques trouées. Les installations comme vertiges et expériences affectologiques
Alain Mons
11:30 De « la rue des Philhellènes » à la ville climatisée Imaginaire et conditions technologiques de l’expérience sensorielle de l’urbain
Leda Dimitriadi
11:50
Exchanges
12:15
End of Session

Session 4 / Thursday 22nd 2016 / Amphitheatre / 12:45-14:00

Chairs: Laurent Lescop & Aris Tsangrassoulis

12:45 Modélisation paramétrique comme assistance à la conception des ambiances en contexte urbain dense
Sandro Varano, Emmanuelle Rombach, Olivier Poulat
13:05 Daylight patterns as a means to influence the spatial ambience: a preliminary study.
Kynthia Chamilothori, Jan Wienold, Marilyne Andersen
13:25 Digital RDL – Research by Design Laboratory. Perception des formes non standard. Architecture, Ambiances et Cultures numériques
Philippe Liveneau
13:45
Exchanges
14:00
End of Session

Session 5A / Friday 23rd 2016 / Amphitheatre / 10:30-12:15

Chairs: Grégoire Chelkoff & Magali Paris

10:30 Évaluation quantitative et qualitative du système anidolique sous un climat chaud et aride
Safa Daich, Mohamed Yacine Saadi, Nourddine Zemmouri, Eugenio Morello, Barbara E.A. Piga
10:50 Ψηφιακές Ατμόσφαιρες. Μοντελοποίηση και Δυναμικά Σχεδιαστικά Μοντέλα
Σπύρος Ι. Παπαδημητρίου
11:10 Η χρήση των μηχανών παραγωγής παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων σύνθεσης ψηφιακών περιβαλλόντων
Σπύρος Παπαδόπουλος, Αβροκώμη Ζαβιτσάνου, Γιώργος Λουκάκης
11:30 Portées et limites de l’utilisation de certaines applications mobiles d’aide à la conception architecturale orientée ambiance
Malek Derouiche
11:50
Exchanges
12:15
End of Session

Session 5B / Friday 23rd 2016 / Gamma / 10:30-12:15

Chairs: Guillaume Meigneux & Theo Marchal

10:30 Affective Architecture. Film as a Sensory Transference Tool and an Intimacy Projection Environment
Rikke Munck Petersen, Mads Farsø
10:50 Un journal d’ambiances lumineuses d’Asie. Potentiel de l’analyse rétrospective d’images dans la restitution d’expériences
Geneviève Poirier, Claude Demers, André Potvin, André Casault
11:10 Le rythme et le lieu
Antoine Begel
11:30 Objets expressifs audio-visuels et expérience des sentiments de présence et d’immersion des ambiances urbaines
Aurore Bonnet
11:50
Exchanges
12:15
End of Session

Session 6A / Friday 23rd 2016 / Amphitheatre / 12:45-14:00

Chairs: Suzel Balez & Anne Bossé

12:45 Mobile Sound Practices as Situated Composition in Ambiances
Samuel Thulin
13:05 L’écoute anticipatrice. L’expérience comme accès aux atmosphères de demain
Cécile Regnault , Christian Hugonnet
13:25 Muséographie et attention. Vers un art de l’ambiance
Igor Galligo
13:45
Exchanges
14:00
End of Session

Session 6B / Friday 23rd 2016 / Gamma / 12:45-14:00

Chairs: Laurent Lescop & Theo Marchal

12:45 La « frange épaisse » : un outil opératoire pour l’analyse et la conception
Alia Ben Ayed, Alia Bel Haj Hamouda
13:05 Expérimenter les seuils d’ambiance : basculement, échappement sensible, distanciation critique
Grégoire Chelkoff
13:25 Gestes publics d’appropriation et phénoménalisation progressive d’une ambiance. Autour d’une source sacrée intégrée à la réhabilitation d’une médina (Tiznit, Maroc)
Marc Breviglieri, Imen Attia Landoulsi
13:45
Exchanges
14:00
End of Session

Session 7A / Friday 23rd 2016 / Amphitheatre / 17:15-19:00

Chairs: Anne Bossé & Aris Tsangrassoulis

17:15 Εγκαταστάσεις, Εκθέσεις, Εργαστήρια, Ατμόσφαι-ρες: η Στροφή της Αρχιτεκτονικής στο Πειραματικό και το Βιωματικό
Ζηνοβία Τολούδη
17:35 Αrt that Arranges You. An ambiental consideration of sound art works and their potential to support urban listening practices
Elen Flügge
17:55 8 m² de pâte dentifrice. Expérimenter les œuvres artistiques odorantes
Suzel Balez
18:15 Εξαίφνης: τα πράγματα. Free Things
Πολυξένη Μάντζου
18:35
Exchanges
19:00
End of Session

Session 7B / Friday 23rd 2016 / Gamma / 17:15-19:00

Chairs: Suzel Balez & Guillaume Meigneux

17:15 Prototyper les ambiances de demain. Le prototype : expérience de pensée, expérience physique, expérience sensible
Amal Abu Daya
17:35 Expérimenter le visible et l'invisible de demain
Céline Drozd, Virginie Meunier
17:55 Esquis’Sons ! Outils d’aide à la conception d’environnements sonores durables
Nicolas Remy, Grégoire Chelkoff, Théo Marchal, Jean-Luc Bardyn, Noha Gamal, Hengameh Amini
18:15 Les bureaux de l’« open space » tunisien au filtre de l’ambiance
Imène Slama
18:35
Exchanges
19:00
End of Session

Session 7C / Friday 23rd 2016 / Zita / 17:15-19:00

Chairs: Claude Demers & Laurent Lescop

17:15 The multimodal dining experience - A case study of space, sound and locality
Maija Kontukoski, Tuija Pitkäkoski
17:35 Sensory Navigation in the City Centre. Perceptual paths, sense walks and interactive atmospheres
Carolina Vasilikou
17:55 Voice’s ambiances: expression, emotion and meaning. A radio production
Cristina Palmese, José-Luis Carles
18:15 Expérimentation sensible, ambiances et modes d’habiter. Habiter dans les récits des ateliers d’écriture de la Basse Vallée du Var
Jacques Lolive, Marien Guillé
18:35
Exchanges
19:00
End of Session